Opvang daklozen niet volgens afspraken

woensdag 23 december 2020Leestijd: 4 tot 5 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

De gemeenten in de regio komen nogal stiekem terug op de afspraken die ze vorig jaar maakten over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hart stelt vragen aan wethouder Compagne.

Afgelopen week presenteerde het College van Meierijstad het plan waarmee de visie op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (zie onderaan dit artikel een uitleg van die begrippen) wordt uitgevoerd. Hart las daarin iets dat niet overeenkomt met de visie, zoals de gemeenteraad die een jaar geleden vaststelde.

‘Tijdig inspelen’

Hart pakte het raadsbesluit erbij dat in december 2019 is aangenomen door de raad. Daarin staat een alinea over de financiën en de tekst is behoorlijk geruststellend. Zo is te lezen dat de gemeenten van de Meierij en de Bommelerwaard samen een reserve van € 4,8 miljoen hebben opgebouwd voor dit thema.

Het College erkent dat er voor de komende jaren best wat onzekerheden zijn, maar geen nood: ‘We houden als regio deze ontwikkelingen goed in de gaten, zodat we tijdig hierop in kunnen spelen’.

En even verderop: ‘Boven alles hebben we als regio het doel gesteld om binnen de doeluitkering (dat is het geld dat het Rijk overmaakt, Hart) van de bestemmingen beschermd wonen en maatschappelijk opvang onze taken uit te voeren’.

‘Tekorten zelf financieren’

Dan nu wat er in een brief staat, die het College vlak voor kerst aan de raad stuurde. De onzekerheden van eind 2019 zijn inmiddels zekerheden geworden: het tekort voor de regio bedraagt komend jaar € 4 miljoen en voor 2022 nog eens € 1,4 miljoen. Dat geld halen de gemeenten uit de gezamenlijke reserves.

Het College schrijft aan de raad dat die reserve in 2024 negatief wordt. Dat ‘zal tot gevolg hebben dat de gemeenten eventuele tekorten in de toekomst zelf moeten financieren’. En o ja: in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is daarmee geen rekening gehouden.

Wat is er over gebleven van de belofte om ‘ontwikkelingen goed in de gaten’ te houden en hierop ‘tijdig […] in te spelen’? En nog eens wat: doel was toch om niet meer op te maken dan het geld dat het rijk overmaakt voor dit beleidsterrein?

Verandering van beleid

Nou moet u niet denken dat Hart lak heeft aan goede maatschappelijke opvang. Of dat we schouderophalend doen over beschermd wonen. Welnee. We kunnen ons zelfs voorstellen dat het College de gemeenteraad vraagt om extra geld. Het neemt niet weg dat een verandering van door de raad vastgesteld beleid er niet zomaar via een brief in gerommeld kan worden.

Hart heeft trouwens ook wel het een en ander aan te merken over het uitvoeringsplan. Zeker waar het gaat om de lokale, Meierijstadse invulling missen we concrete nieuwe ideeën. De brief bevat weinig meer dan een opsomming van dingen die al gebeuren. We komen er vast nog eens op terug. Maar nu eerst maar eens wethouder Rik Compagne (Wmo, HIer) bevragen over hoe het nou zit met die mogelijke tekorten. Zie bijlage.

 

Meer lezen over beschermd wonen, maatschappelijke opvang en daklozen in Meierijstad? Lees:

https://www.hart.ms/kleinschalige-opvang-ook-meierijstad

https://www.hart.ms/%E2%80%98onze%E2%80%99-daklozen-horen-hier-niet-den-bosch

https://www.hart.ms/de-%E2%80%98sinneloze%E2%80%99-mensen-van-reinier-van-arkel

 

Waar gaat het over?

Maatschappelijk opvang: onderdak en begeleiding van mensen die niet meer thuis (kunnen) wonen. Het gaat hierbij om mensen die niet op eigen kracht zelfstandig kunnen wonen en leven, maar ook over mensen die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld. Net als mensen die tijdelijk door baanverlies en/of schulden geen dak boven hun hoofd hebben.

Beschermd wonen: Wonen in een accommodatie van een instelling met toezicht en begeleiding. De begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, de participatie en het welbevinden van de bewoners. Vaak gaat het om mensen met psychische of psychosociale problemen.

Bovenstaande is een vrije vertaling door Hart van de formele teksten in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit 2015.

Hieronder de vragen aan wethouder Rik Compagne.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….