OMGEVINGSVISIE

‘Van een metronet is hier geen sprake’

dinsdag 26 januari 2021Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

28 juni 2023

De herinrichting van het centrum van Veghel krijgt een tegenslag te verduren: de vestiging van een publiekstrekker laat op zich…

2 mei 2023

De enorme logistieke magazijnen hebben louter nadelen. Tijd voor ontmoedigingsbeleid. XXL-logistiek heet het in het jargon van ambtenaren en politici….

Zo lees je nog eens wat: Meierijstad heeft geen metronet. Hart vond de mededeling in een 249 pagina’s tellende nota over de toekomst van de gemeente op het gebied van planologie.

Hart woont op 3 februari een online werkbijeenkomst bij over, wat formeel heet, de hoofdnota van de Omgevingsvisie Meierijstad. Het document beschrijft ‘de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving’, zeg maar van uw straat, buurt, wijk, dorp en de rest van de gemeente.

Over alles

De term hoofdlijnen is verradelijk, want het blijft niet bij een oppervlakkige beschrijving. Het gaat over waar landbouw boven natuur gaat en andersom en welk dorpscentrum een knus centrum blijft en welk centrum stedelijke allure mag krijgen. Verder gaat het over wat er onder de grond gebeurt en hoe lucht, bodem en water voldoende kwaliteit houden. Een greep uit de andere thema’s: evenementenbeleid, detailhandelsplannen, geluidsnormen, honden, bomen, windturbines, vervoer over water en parkeerplaatsen.

Deze hoofdnota gaat zo ongeveer over alles. Alleen het sociaal domein (de uitvoering van de wetten over werk, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning) blijft achterwege. En het blijft niet bij grote lijnen alleen. Hier en daar duiken de schrijvers in de details. Dat de ‘bewegwijzering voor voetgangers van de oprit N265 door de Sluisstraat en over het Heilig Hartplein’ in Veghel beter kan.

Wijboschbroek

Minder onschuldig is het voornemen van een nieuwe weg tussen N279 en bedrijventerrein Veghel-Zuidwest. Inderdaad ja, die weg die een stukje van het Wijboschbroek afsnoept. Een plan dat Hart enkele jaren geleden als eerste partij opmerkte in een reclamefolder van de Meierijstadse ondernemersclub POM.

Formeel krijgt iedereen nog de gelegenheid om te reageren op het conceptplan, alvorens de gemeenteraad er een besluit overneemt. De participatie over de omgevingsvisie stelde tot op heden niet veel voor en was vooral voorbehouden aan allerlei beroepskrachten en vergadertijgers.

De boer op

Dat moet de komende maanden beter. Wat Hart betreft blijft de participatie niet beperkt tot de oproep ‘stuurt u maar een bezwaar in als u het ergens niet mee eens bent’, geplaatst op de pagina’s gemeenteberichten in de weekbladen. In plaats daarvan zal de gemeente actief de boer op moeten gaan en via (online) bijeenkomsten de afzonderlijke beleidsterreinen presenteren en om reacties vragen. En anders gaat Hart dat zelf wel doen.

Waarbij we de bewegwijzering wel geloven en met die verbindingsweg snel klaar zijn. De onwenselijkheid van een metronet zal vast ook niet heel veel discussie opleveren, gokken we.

Nieuwsgierig geworden? Op 1 februari is er een online bijeenkomst voor belanghebbenden. Voor meer informatie: kijk hier.


Over de omgevingsvisie

Alle gemeenten zijn verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. Die plicht volgt uit de Omgevingswet, die trouwens nog niet van kracht is. In dat stuk staan de keuzen die een gemeente voor de lange termijn maakt voor de leefomgeving. De visie moet aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen.

Zo moet de gemeente van heel goede huize komen als een aanpassing leidt tot ernstige en/of onomkeerbare schade voor het milieu of de samenleving. Als daarvan sprake is, moet de gemeente aantonen dat het ondanks die nadelige gevolgen echt nodig is. Deze plicht wordt het voorzorgbeginsel genoemd.

Wat daar een beetje mee te maken heeft: bij milieuaantastingen is de gemeente verplicht die bij de bron aan te pakken en de vervuiler ‘in beginsel’ te laten betalen. Een andere voorwaarde gaat over preventief handelen. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor de leefomgeving bij voorkeur voorkomen moeten worden.

Meierijstad pakt in vergelijking met andere gemeenten stevig uit bij het maken van de omgevingsvisie. Dat komt omdat er qua samenvoegen van regels en afspraken van de drie voormalige gemeenten nog altijd wat achterstallig werk op het gebied van de ruimtelijke ordening moest gebeuren. Gemeenten grijpen bij het schrijven van de visie terug op bestaande structuurvisies. Die van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn behoorlijk verouderd. Die van ‘Rooi’ dateert zelfs van 2005.


Lees ook
13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

28 juni 2023

De herinrichting van het centrum van Veghel krijgt een tegenslag te verduren: de vestiging van een publiekstrekker laat op zich…

2 mei 2023

De enorme logistieke magazijnen hebben louter nadelen. Tijd voor ontmoedigingsbeleid. XXL-logistiek heet het in het jargon van ambtenaren en politici….